เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกมี 2 ประเภท

 1. Free การสมัครสมาชิกแบบ Free จะได้รับข่าวสารใหม่ๆผ่านทางอีเมล์และสามารถเข้าดูข้อมูลลูกค้าได้ในระยะเวลา 3 เดือน
 2. Premium การสมัครสมาชิกแบบ Premium ต้องเสียค่าสมัคร 500 บ.(ไทย) ต่อปี 
 • จะสามารถเข้าดูข้อมูลรายชื่อลูกค้าได้
 • จะได้รับข่าวสารใหม่ๆผ่านทางอีเมล์

การชำระค่าสมาชิกพรีเมี่ยม

 • ชำระค่าสมาชิกผ่านทาง

บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี : 
047-8-89165-2
ชื่อบัญชี มินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์

 • โดยมี 3 ช่องทางในการชำระ
 1. ทางธนาคาร
 2.  ATM
 3. Internet Banking
 • กรุณาเก็บหลักฐานการชำระค่าสมาชิกและนำมายื่นยันการโอนโดยการส่งมายังอีเมล์  Joysee@printtechexpo.com

Membership Subscription Conditions:

There are 2 types of subscription:

 1. Free subscription will receive new news via email and can access customer information for a period of 3 months.
 2. Premium subscription- customer must pay 500 baht (Thai) per year.
 • Will be able to access the customer list information
 • Will receive new news via email

Premium membership payment:

 • Pay membership fees through

Account No. 047-8-89165-2
Account Name:  Mintita Nitikornkulanun

 • with 3 payment channels
 1. Bank deposit
 2. ATM
 3. Internet Banking
 • Note: Please keep proof of payment of membership fees and submit by email to sale@printtechexpo.com
error: Content is protected !!